ul. Staszica 7, 64-500 Szamotuły 61 29 211 90

Ramówka

-- RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU -  dla dzieci młodszych - 4-latki

 

6.00 - 8.30  Schodzenie się dzieci do przedszkola, inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, praca   indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.

8.30 - 8.45  Poranne zabawy ruchowe.

8.45 - 9.00  Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

9.00 - 9.30  Śniadanie - realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higieniczno-kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

9.30 - 10.15  Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

10.15 - 10.30  Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.30 - 11.45  Spacery i wycieczki, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. (w przypadku niesprzyjającej aury  - gry i zabawy ruchowe w salach).

11.45 - 12.00  Przygotowanie do obiadu - czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

12.00 - 12.30  Obiad - realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higieniczno-kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

12.30 - 13.00  Odpoczynek - relaksacja, bajkoterapia, słuchanie muzyki.

13.00 - 13.45  Zabawy dowolne w sali, zabawy na świeżym powietrzu, gry edukacyjne.

13.45 - 14.00  Przygotowanie do podwieczorku - czynności porządkowe i higieniczne.

14.00 - 14.30  Podwieczorek.

14.30 - 17.00  Zabawy inicjowane przez dzieci w kącikach zainteresowań, gry i układanki edukacyjne, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy w kole, ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne, słuchowe, praca z dzieckiem zdolnym. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU -5-6-LATKI

 

8:00 – 8:30

Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej – zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy ruchowe integrujące grupę. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Ćwiczenia graficzne, logopedyczne. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, wyrównawcza. Prace porządkowe w sali. Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.

8:30 - 8:45

Ćwiczenia poranne

8:45 – 9:00

Czynności higieniczno–samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

9:00 – 9:45

 śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych, mycie zębów, uczenie dzieci samodzielności.

9:45– 10:45

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w ramach realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.

10:45 – 11:45

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela z całą lub w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach). Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.
Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.

11:45 – 11:55

Zabawy dowolne wg zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci

11:55– 12:10

Czynności higieniczno–samoobsługowe, przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne w łazience

12:10 – 12:40

Obiad– przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami

12:40 – 13:00

Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności:
- kształtowanie zachowań prozdrowotnych,
- zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie,
- odpoczynek /bajkoterapia/-wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych: zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej,
- zabawy relaksacyjne, gry i zabawy stolikowe, gry i zabawy ruchowe, zabawy integrujące grupę,
- ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe i słuchowe,
- zabawy dowolne wynikające z zainteresowań i pomysłów dzieci: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne,
- praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna / praca z dzieckiem zdolnym/.
Powtarzanie wprowadzonego materiału, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku

13:00 - 13:40

Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie. Utrwalanie poznanych treści, praca indywidualna, praca dowolna z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i  gry językowe.

13:40 – 14:00

Czynności higieniczno–samoobsługowe, przygotowanie do posiłku

14:00 – 14:30

Podwieczorek– przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami

14:30 – 15:30

Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Stwarzanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez specjalistów, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym oraz dydaktyczno – wyrównawcza. Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Kontakty z rodzicami - rozmowy indywidualne z rodzicami, informowanie o postępach i zachowaniu dzieci, kontakty okolicznościowe.