ul. Staszica 7, 64-500 Szamotuły 61 29 211 90

Regulamin

Regulamin wycieczek

http://jarzebinka.org/uploads/dokumenty/REGULAMIN%20WYCIECZEK%20I%20SPACER%C3%93W%20OBOWI%C4%84ZUJ%C4%84CY%20W%20PRZEDSZKOLU%20NR%201%20W%20SZAMOTU%C5%81ACH.doc

Wypadek - procedura

http://jarzebinka.org/uploads/dokumenty/Wypadek-procedura.doc

Procedura postępowania  przypadku wszawicy

http://jarzebinka.org/uploads/dokumenty/Procedura%20post%C4%99powania%20w%20przypadku%20stwierdzenia%20wszawicy%20w%20przedszkolu.doc

 

 

PRZEDSZKOLE NR 1 W SZAMOTUŁACH

REGULAMIN

PRZEDSZKOLA Nr 1 JARZĘBINKA W SZAMOTUŁACH

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst ujednolicony: Dz.U. 2015r. nr 2156,  zmiana z 2016r.)

- statut przedszkola

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:           
 1. Przedszkole Nr 1 jest publiczną placówką oświatową. Realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz odpowiednich aktach wykonawczych.
 2. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Szamotuły.
 3. Celem nadrzędnym przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 1. SPRAWY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE:

1. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 17.00 -dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin.

Usługi świadczone przez Przedszkole w zakresie realizacji podstawy programowej ustalonej rozporządzeniem MEN z dnia 17 czerwca 2016r. ( Dz.U. z 23.06.2016.poz.895) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatnie  w wymiarze nie mniejszym niż       5 godzin dziennie tj. od godz. 8:00-13:00.

 1. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest dokładnie wypełniona karta zgłoszeń.
 2. Dziecko zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać. Dłuższą przerwę w uczęszczaniu dziecka do przedszkola (np. ze względów zdrowotnych) rodzice zgłaszają i omawiają z dyrektorem przedszkola lub nauczycielką prowadzącą grupę.
 3.  Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne i systematycznie do niego uczęszczać.
 4. Jeżeli dziecko w wieku 6 lat nie uczęszcza systematycznie do przedszkola a rodzice nie powiadamiają przedszkola o przyczynie nieobecności dziecka to dyrektor przedszkola powiadamia dyrektora Obwodowej Szkoły Podstawowej  w której dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny o tym, że dziecko nie realizuje obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
 5. Odpłatność za  żywienie dziecka rodzice zobowiązani są uiścić do 10 dnia każdego miesiąca (zgodnie z zawartą umową cywilno – prawną). Opłata w przedszkolu naliczana jest z dołu czyli w miesiącu październiku rodzice uiszczają opłatę za miesiąc wrzesień a w lipcu opłatę za miesiąc czerwiec. Obowiązkiem Rodzica jest odbiór kartki z naliczoną odpłatnością w dniach od 3-10 każdego miesiąca i uregulowanie opłaty na konto Przedszkola.
 6. Przedszkole umożliwia naukę religii w grupie dzieci 6 letnich, na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica wyrażającego zgodę na uczestnictwo dziecka. Dzieci nie uczęszczające na w/w zajęcia przechodzą do innej grupy na czas trwania religii.
 7. Dyrektor upoważniony jest do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola, kiedy:
 • dziecko bez usprawiedliwienia jest nieobecne w przedszkolu powyżej jednego miesiąca,
 • rodzice dziecka nie wywiązują się z umowy cywilno-prawnej, zawartej z przedszkolem ( zaległości płatnicze powyżej 2 miesięcy)
 • w przypadku agresywnego zachowania się dziecka, stanowiącego zagrożenie dla siebie i pozostałych dzieci i nie podjęcia przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemów wychowawczych

Skreślenie z listy nie dotyczy dziecka realizującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. W przypadku nie uiszczania opłat za przedszkole przez rodziców dziecko takie zaczyna realizować bezpłatny pobyt w ramach realizacji podstawy programowej w przedszkolu (ale bez wyżywienia) lub wskazanej szkole.

8. W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice składają u dyrektora pisemną informację.

III ZAGADNIENIA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA:

1. Wszystkie dzieci przyjęte do przedszkola w każdym roku szkolnym mogą korzystać z dobrowolnego ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice.

2. Dziecko odbierają z przedszkola rodzice lub inne osoby upoważnione do odbioru wpisane do karty zgłoszenia lub posiadające stosowne pisemne upoważnienie. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola reguluje przyjęta w przedszkolu procedura stanowiąca załącznik do regulaminu.

3. Do przedszkola może uczęszczać dziecko zdrowe. W przypadku otrzymania informacji o zachorowaniu dziecka w przedszkolu, rodzice są zobowiązani natychmiast je odebrać.

4. W przedszkolu nie wolno dzieciom podawać żadnych leków.

5. W przypadku stwierdzenia choroby zakaźnej u dziecka rodzice winni o tym fakcie poinformować dyrektora przedszkola. W czasie wystąpienia choroby zakaźnej w środowisku domowym należy dziecko zatrzymać w domu.

6. Po każdej dłuższej nieobecności dziecka spowodowanej poważniejszą chorobą rodzice są zobowiązani dostarczyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że dziecko może już przebywać w grupie przedszkolnej.

IV  PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW:

 1. Rodzice dla dobra dzieci współpracują z przedszkolem.
 2. Wybierają spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w życiu przedszkola zgodnie z art.53 Ustawy o systemie Oświaty
 3. Ze wszystkimi uwagami i wnioskami rodzice zwracają się do dyrektora przedszkola.
 4. Rodzice mają prawo do:
 • znajomości zadań wynikających z koncepcji pracy przedszkola, planu rocznego przedszkola, realizowanych programów obowiązujących w przedszkolu, statutu, regulaminów i procedur
 • uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 • w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dzieci nauki w klasie I z wynikami diagnozy
 • występowania w imieniu swojego dziecka,
 • spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na temat swojego dziecka,
 • aktywnego włączania się w życie przedszkola,
 • współpracy z nauczycielami w procesie przygotowywania wycieczek lub imprez kulturalnych, lub innych form współpracy,
 • pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013 polegającej na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających z:
  1. niepełnosprawności
  2. z niedostosowania społecznego
  3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym
  4. ze szczególnych uzdolnień
  5. ze specyficznych trudności w uczeniu się
  6. z zaburzeń komunikacji językowych
  7. z choroby przewlekłej
  8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
  9. z niepowodzeń edukacyjnych
  10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny
  11. z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych ze wcześniejszym kształceniem za granicą

5. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,  porad i konsultacji

 

V.  RODZICE MAJĄ OBOWIĄZEK:

 • udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka i innej, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w przedszkolu,
 • troszczenia się o prawidłowy rozwój dziecka i jego bezpieczeństwo,
 • dbania o systematyczną realizację przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • przestrzegania regulaminu przedszkola i ustaleń organizacyjnych placówki
 • terminowego uiszczania opłat za przedszkole,
 • kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie przedszkola.

VI  PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI:

Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:

 • opieki, wychowania i uczenia w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
 • szacunku dla wszystkich potrzeb i podmiotowego traktowania
 • korzystania z warunków umożliwiających osiągnięcie gotowości szkolnej
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy
 • rozwijania indywidualnego potencjału z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości rozwojowych
 • korzystania z oferty zajęć dodatkowych

 

VII OBOWIĄZKIEM DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA JEST:

 • respektowanie praw innych dzieci
 • przestrzegania zasad obowiązujących w przedszkolu
 • podporządkowywania się nakazom dotyczącym bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu, ogrodzie, podczas spacerów i wycieczek

 

 

Traci moc regulamin przedszkola z dnia 26.08.2015r.