ul. Staszica 7, 64-500 Szamotuły 61 29 211 90

Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA nr 1 „JARZĘBINKA

W SZAMOTUŁACH

NA LATA 2016 – 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

 

 • Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
  w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2016 r. poz. 895).
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r.  poz. 2156 z późn. zm z 2016r.).
 • Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015, poz. 1270)

 

MISJA

Naszemu działaniu towarzyszy myśl Roberta Fulghuma

 

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu

 – o tym jak żyć, co robić, jak postępować,  współżyć z innymi,

patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.”

 

WIZJA

 • W naszym przedszkolu dzieci są wyjątkowe i niepowtarzalne  (Każde dziecko
  ma poczucie swojej wyjątkowości i wartości);
 • Uczymy wychowanków wiary we własne możliwości, chcemy rozwinąć w nich optymizm i poczucie własnej wartości;
 • Przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i do podjęcia nauki w szkole;
 • Rozbudzamy ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość;
 • Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom
  oraz uwzględniamy w swoich działaniach potrzeby środowiska;
 • Promujemy indywidualne talenty i uzdolnienia poprzez udział w kółkach: plastycznym, sportowym i zespole taneczno – muzycznym oraz mamy dobrą opinię
  w środowisku;
 • Zachęcamy rodziców do współpracy w celu ujednolicenia naszych oddziaływań wychowawczych;
 • Naszą działalność wychowawczo – dydaktyczną opieramy na sprawdzonych
  i uznanych metodach, dążąc jednocześnie do odkrywania nowych, innowacyjnych sposobów efektywnej pracy  z dziećmi;
 • Stwarzamy dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy
  i piękna
 • Kadra przedszkolna ustawicznie się doskonali w celu zapewnienia dzieciom edukacji na najwyższym poziomie;
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego;
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

 

METODY I FORMY PRACY NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

Swoją pracę opieramy na współczesnych doświadczeniach psychologów i pedagogów. Naszym wychowankom proponujemy szeroki wachlarz zabaw i zajęć pobudzających twórczą aktywność, rozwój umysłowy i sprawność ruchową.

 Stwarzamy warunki umożliwiające każdemu dziecku rozwój zgodnie z jego wrodzonym potencjałem. Staramy się, aby każde dziecko miało poczucie odniesionego sukcesu i mogło budować pozytywny obraz własnego „Ja”. W tym celu w swojej pracy stosujemy metody tradycyjne oraz elementy  metod aktywnych:

 • Dziecięca matematyka E. Gruszczyk - Kolczyńskiej i E. Zielińskiej,
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz (aktywizowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych dzieci i korygowanie zaburzeń tego rozwoju),
 • Wprowadzenie dziecka w świat pisma Ireny Majchrzak (zainteresowanie dzieci światem liter i pismem;  rozpoczyna się od własnego imienia),
 • Metoda C. Orffa i L. Labana (zabawy polegające na rozwijaniu wrażliwości słuchowej i koordynacji słuchowo - wzrokowo - ruchowej, w której wykorzystuje się muzykę i układy ruchowe inicjowane spontanicznie przez dzieci),
 • Elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (ćwiczenia gimnastyczne pozwalające dzieciom na poznanie własnego ciała i orientacji w przestrzeni,
 • Elementy kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona (ćwiczenia zalecane dla podniesienia potencjalnych zdolności uczenia się dzieci. Zostały stworzone, aby stymulować, wyzwalać oraz relaksować),
 • Techniki Freineta (samodzielna twórczość słowna dzieci),
 • Metoda twórczego myślenia J. Osborne (burza mózgów jest szczególnie wykorzystywana podczas rozwiązywania problemów),
 • Metoda opowieści ruchowej J. C. Thulin (opowiadanie musi opierać się na zasadach wszechstronności ruchu, stopniowania wysiłku i zmienności pracy mięśniowej)
 • Pedagogika zabawy KLANZA (zabawy i gry wyzwalające aktywność i integrujące grupę).

 

Każdy nauczyciel, który prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną, przy wyborze metod pracy kieruje się  przede wszystkim: indywidualnymi możliwościami rozwojowymi każdego dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, skutecznością, własnym doświadczeniem, potrzebami, upodobaniami i zainteresowaniami dzieci


Zajęcia prowadzimy w zależności od potrzeb: z całą grupą, w małych zespołach, indywidualnie.    

 

Uznajemy, że zabawa jest podstawową formą aktywności dzieci, poprzez którą pragniemy osiągnąć założone cele.

 

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

 • cele wychowania przedszkolnego realizowane we wszystkich obszarach podstawy programowej zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji
 • działania zorientowane na dziecko
 • aktualne pory roku
 • święta i uroczystości
 • tradycje przedszkola (kalendarz imprez)
 • realizację projektów edukacyjnych
 • udział w akcjach ogólnopolskich

Przedszkole diagnozuje indywidualne osiągnięcia dzieci      i dostosowują wymagania edukacyjne do możliwości rozwojowych.

System informowania rodziców o osiągnięciach dzieci polega na:

 • indywidualnych rozmowach nauczyciela z rodzicem i zaprezentowaniu wytworów dzieci zawartych w kartach obserwacji,
 • zajęciach otwartych na których rodzic ma możliwość wspólnej zabawy z dzieckiem – obserwacji dziecka.

 

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ:

 • Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz koncepcji, żeby z nią pracować;
 • Zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i udziale całego zespołu pedagogicznego;
 • Każdy nowy pracownik otrzymuje egzemplarz koncepcji;
 • Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu dokonania ewaluacji;
 • Rodzice - współautorzy koncepcji są zapoznawani z koncepcją na zebraniu ogólnym. Koncepcja jest także zamieszczona na stronie internetowej oraz udostępniona do wglądu w korytarzu.

 

ZADANIA

 • Dziecięca ekspresja werbalna – 2016/2017
 • Oswajamy matematykę, czyli rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci
  w wieku przedszkolnym – 2017/2018
 • Piękna nasza Polska cała – podróże po kraju – 2018/2019

 

Dziecięca ekspresja werbalna

Zadania :

 • upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci
  w wieku przedszkolnym,
 • tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem

Cele :

 • Stymulowanie zainteresowań czytelniczych dzieci.
 • Rozwijanie dzieci pod względem emocjonalnym, intelektualnym i społecznym poprzez właściwie ukierunkowaną ekspresję werbalną.
 • Tworzenie warunków sprzyjających swobodzie wypowiedzi związanej z przyjemnymi przeżyciami i werbalnym ,, otwarciem się” dziecka.
 • Bogacenie doświadczeń językowych dzieci przez stosowanie sprawdzonych
  i ,,nowatorskich” rozwiązań.
 • Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni artystycznej i poczucia estetyki.

 

Działania :

1.      Organizacja zajęć rozwijających aktywność twórczą dzieci we wszystkich sferach,
a w szczególności w sferze rozwoju językowego, m.in. drama, gry ekspresyjne, gry dramatyczne, teksty odtwórcze, żywy teatr, teatr samorodny, trening twórczego myślenia, bajko terapia i inne.

2.      Tworzenie sytuacji sprzyjających bezpośredniemu obcowaniu ze sztuką ,literaturą, dramą, teatrem, kinem jako inspiracji do rozwoju dziecięcej ekspresji werbalnej, m.in.

 • analiza treści pozycji literackich,
 • przedstawianie ich treści własnymi słowami,
 • układanie krótkich opowiadań,
 • zabawy słownikowe,
 • inscenizowanie,
 • nauka wierszyków, wyliczanek,
 • tworzenie własnych zakończeń opowiadań, baśni,
 • poprawa emisji głosu i wyrazistości wymowy,
 • ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, oddechowe i słuchu, zabawy słowne.
 • Wzbogacenie bazy przedszkola ( pomoce, scenariusze, publikacje, literatura),
 • Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności werbalnej dzieci.
 • Zapoznanie nauczycieli z wybranymi pozycjami literatury pedagogicznej na temat stymulowania rozwoju werbalnego dzieci.
 • 6.Opracowywanie i gromadzenie ciekawych scenariuszy zajęć.
 • Publikacje na stronach internetowych w celach promocyjnych.
 • Pozyskiwanie rodziców do współpracy, zajęcia otwarte, praca na rzecz przedszkola, biesiady literackie, czytamy dzieciom bajki, teatr rodzicielski i inne.2017
 • Nawiązanie kontaktów z innymi przedszkolami i instytucjami w celu wymiany doświadczeń teatralnych, muzycznych, teatrzyki w wykonaniu dzieci, wyjścia
  do innych placówek.
 • Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi ( autorzy ).
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym z kinem, teatrem, domem kultury itp.

 

 Monitorowanie:

 

Dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności werbalnej dzieci. Zastosujemy narzędzia: ankiety dla rodziców, dla nauczycieli, arkusze monitoringu, karty obserwacji dzieci, arkusze zbiorcze do nich, karty kontroli dokumentacji nauczycieli, arkusze diagnostyczne do testu
na dojrzałość szkolną dzieci, analizę dokumentów i danych.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 2016/2017, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku szkolnym oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2017r. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

 

Oczekiwane efekty:

Dzieci:

 • często uczestniczą w imprezach kulturalnych,
 • są śmiałe i otwarte na kontakty,
 • poprawnie wypowiadają się,
 • mają bogaty słownik,
 • czynnie włączają się we wszystkie działania zmierzające do rozwoju kompetencji językowych,
 • obcują ze sztuką w szerokim tego słowa znaczeniu: kino, teatr, drama, muzyka, malarstwo, literatura,
 • znają utwory literackie dla dzieci i ich autorów,
 • poznają bogactwo języka literackiego,
 • potrafią inscenizować teksty i odgrywać tzw. mini role,
 • interesują się tekstami i literami,
 • podejmują działalność czytelniczą stymulującą rozwój mowy,
 • odreagowują negatywne emocje, rozładowują stresy i napięcia w toku różnorodnych form aktywności własnej.

 

 

Oswajamy matematykę, czyli rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym

 

 Zadanie :

 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,
 • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia

Cele :

 • stwarzanie dzieciom możliwości do poszukiwania i zdobywania kompetencji matematycznych poprzez samodzielne działanie,
 • stymulowanie rozwoju mowy, wyobraźni i pomysłowości dzieci w rozwiązywaniu zadań
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych wywołujących zaciekawienie dzieci, angażujących emocjonalnie i pobudzających aktywność poznawczą i badawczą
 • bogacenie doświadczeń matematycznych dzieci przez stosowanie sprawdzonych
  i ,,nowatorskich” rozwiązań.
 • budowanie wiedzy dzieci o świecie technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla  innych.          

 Działania :

 1. Organizacja zajęć rozwijających aktywność matematyczną dzieci, systematyczne prowadzenie zajęć, zabaw matematycznych, indywidualna          praca z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi wykazującymi szczególne uzdolnienia w zakresie matematyki,
 2. realizacja treści kształcenia zawartych w programie ,,Dziecięca Matematyka”
  E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 3. zabawy ,,Kolorowe domino” (własnoręcznie wykonane przez dzieci),
 4. gry planszowe oraz tworzenie gier planszowych przez dzieci,
 5. organizacja Grupowych Dni Kolorów i Figur Geometrycznych,
 6. intuicje geometryczne,
 7. wierszyki  i piosenki matematyczne,
 8. zabawy z przestrzenią,
 9. mierzenie płynów,
 10. zapoznanie z wagą – sensem ważenia,
 11. konkurs matematyczny.
 12. Tworzenie kącików matematycznych w salach.
 13. Wzbogacenie bazy przedszkola ( pomoce, scenariusze, publikacje, literatura),
 14. Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności matematycznej dzieci.
 15. Zapoznanie nauczycieli z wybranymi pozycjami literatury pedagogicznej na temat rozwijania kompetencji matematycznych u dzieci w wieku      przedszkolnym.
 16. Opracowywanie i gromadzenie ciekawych scenariuszy zajęć.
 17. Wprowadzenie do zabaw i zajęć wychowawczo-dydaktycznych ćwiczeń z zakresu edukacji kinezjologicznej ,,Gimnastyka mózgu”
 18. Publikacje na stronach internetowych w celach promocyjnych.
 19. Pozyskiwanie rodziców do współpracy, zajęcia otwarte, ulubione gry planszowe rodziców, rodzinne  tworzenie gier planszowych.
 20. Gry i zabawy z rodzicami ,,Dla malucha i starszaka”

 

Monitorowanie:

 

Dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności matematycznej dzieci. Zastosujemy narzędzia: ankiety dla rodziców, dla nauczycieli, arkusze monitoringu, karty obserwacji dzieci, arkusze zbiorcze do nich, karty kontroli dokumentacji nauczycieli, arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci, analizę dokumentów i danych.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 2017/2018, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku szkolnym oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2018r. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

 

Oczekiwane efekty:

Dzieci:

 • dodają i odejmują w zakresie 10, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych,
 • liczą obiekty i odróżniają błędne liczenie od poprawnego,
 • znają cyfry od 0 do 9 i tworzą z nich liczby od 0 do 10 i więcej,
 • wiedzą na czym polega pomiar długości i znają różne sposoby mierzenia,
 • rozróżniają przedmioty, obiekty, kolory, podstawowe figury geometryczne
  i porównują ich wielkość,
 • rozróżniają stronę lewą i prawą, określają kierunki i ustalają położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów,
 • samodzielnie tworzą gry planszowe,
 • znają zasady gry w szachy, chińczyka, warcaby,
 • posługują się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
 • znają stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.

Piękna nasza Polska cała – podróże po kraju (morze).

 

Zadanie :

 • budzenie zainteresowania rodzinnym krajem,
 • rozbudzanie poczucia przynależności narodowej

Cele :

 • stwarzanie dzieciom możliwości do poszukiwania i zdobywania wiedzy na temat rodzinnej miejscowości , a także innych regionów Polski,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych wywołujących zaciekawienie dzieci, angażujących emocjonalnie i pobudzających aktywność poznawczą
 • budowanie wiedzy dzieci o Polsce,
 • poznanie świata roślin i zwierząt środowiska nadmorskiego,
 • dostrzeganie walorów przyrodniczych, krajobrazowych wybrzeża Polski.             


  Działania :

 1. Tworzenie kącików w salach, wystaw ,, Przedszkolaka podróże – małe i duże”
 2. Po wakacjach konkurs ,,Wakacyjne skarby” oraz ,, Fotografia z wakacji nad polskim morzem”.
 3. Poznawanie wybranych regionów Polski ( morze) poprzez baśnie i legendy, sztukę ludową, słuchanie utworów muzycznych sławnych Polaków (Chopin),  muzyki ludowej.
 4. Kuchnia Polska – tradycyjne potrawy ( wykonanie książki kucharskiej – dzieci, rodzice, personel przedszkola).
 5. Poznawanie zawodu rybaka.
 6. Zwiedzanie sklepu zoologicznego – akwaria, ryby.
 7. Wycieczka do pana Grzegorzewskiego – oglądamy łódź.
 8. Wystawa pocztówek z różnych miejscowości nadmorskich, tworzenie pocztówki
  z Szamotuł.
 9. Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne – tworzymy statki, łodzie.
 10. Opracowywanie i gromadzenie ciekawych scenariuszy zajęć.
 11. Publikacje na stronach internetowych w celach promocyjnych.
 12. Pozyskiwanie rodziców do współpracy, zajęcia otwarte, ulubione miejscowości nadmorskie, ulubione potrawy z ryb.
 13. Gry i zabawy z rodzicami ,,Znam nasz kraj”.
 14. Prezentowanie zdobytej wiedzy w działalności artystycznej : plastycznej, muzycznej, ruchowo – werbalnej.

 

 

Monitorowanie:

 

Dotyczyć będzie sposobów rozwijania zainteresowań dzieci Polską.  Zastosujemy narzędzia: ankiety dla rodziców, dla nauczycieli, arkusze monitoringu, karty obserwacji dzieci, arkusze zbiorcze do nich, karty kontroli dokumentacji nauczycieli, arkusze diagnostyczne do testu
na dojrzałość szkolną dzieci, analizę dokumentów i danych.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 2018/2019, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku szkolnym oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2019r. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

 

Oczekiwane efekty:

Dzieci:

 • znają charakterystyczne obiekty w Szamotułach,
 • potrafią wymienić charakterystyczne cechy krajobrazu nadmorskiego, wiedzą jak nazywa się polskie morze
 • wiedzą jak nazywa się polskie morze,
 • rozpoznają i nazywają rośliny i zwierzęta żyjące w Bałtyku,
 • rozumieją konieczność ochrony flory i fauny nadmorskiej,
 • tworzą książkę kucharską wspólnie z rodzicami,
 • wiedzą co to są stocznie, budują statki, łodzie z różnych materiałów,
 • znają legendy dotyczące Szamotuł, Morza Bałtyckiego
 • posługują się mapą fizyczną Polski,
 • planują wakacyjną podróż nad polskie morze.

 

 

MODEL ABSOLWENTA

 

Absolwent naszego przedszkola :

jest:

 • otwarty i tolerancyjny, życzliwie nastawiony do świata i ludzi,
 • wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości,
 • odpowiednio przygotowany do obowiązku szkolnego,
 • odpowiedzialny za swoje zachowanie,
 • aktywny, dociekliwy i kreatywny,

zna:

 • swoje miejsce w świecie - jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię po polsku,
 • symbole narodowe i szanuje je,
 • swoje zalety i mocne strony,

umie:

 • akceptować siebie i innych,
 • komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi,
 • obcować ze sztuką - teatrem, muzyką, plastyką,
 • dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
 • być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie naturalnego środowiska,
 • okazywać pomoc słabszym, młodszym, niepełnosprawnym.

 

W naszym przedszkolu pamiętamy o naszych absolwentach i obserwujemy ich dalszy rozwój edukacyjny. Wiadomości o naszych absolwentach uzyskujemy przez:

·         Rozmowy z rodzicami,

·         Spotkania z absolwentami i ich rodzicami w przedszkolu,

·         Ankietę dla nauczycieli klas I

·         Okolicznościowe spotkania w szkole.

 

Dzięki temu wiemy w jakich obszarach nasi absolwenci są dobrzy a z czym mają problemy. Co należy doskonalić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 1 „Jarzębinka”
w Szamotułach oraz uchwałą zatwierdziła do realizacji na posiedzeniu w dniu
30.08.2016r.