ul. Staszica 7, 64-500 Szamotuły 61 29 211 90

Plan Roczny

Przedszkole Nr 1 Jarzębinka w Szamotułach

 

 

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

na rok szkolny  2018-2019

 

 

 

Podstawy prawne

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2018 r.),
 • Ustawa Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2018)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
  ( Dz. U.  z 2017, poz.1658),
 • Statut przedszkola.

 

PLAN PRACY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE:

 • Wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny 2017/2018.
 • Wniosków z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018.
 • Podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • Diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci.
 • Oczekiwań rodziców.
 • Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019.
 • Treści zawartych w przyjętej koncepcji pracy przedszkola.
 • Treści zawartych w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego.

 

 

 

 

PRIORYTETY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/19

 • 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 • Poszerzanie nowatorstwa pedagogicznego.
 • Modyfikowanie i wzbogacanie oferty zajęć edukacyjnych

 

 

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 2. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

 

 

Obszar:  Opieka, wychowanie, edukacja

Cel

Zadanie/sposób realizacji

Osoba

odpowiedzialna

Termin realizacji

Tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej i aktywności dzieci

 1. Przyjęcie wniosków od nauczycieli w sprawie dopuszczenia programów, ustalenie zgodności z podstawą programową

dyrektor

VIII

 1. Ustalenie przedszkolnego zestawu programów na rok 2018/19, zaopiniowanie przez RP

dyrektor

VIII

 1. Weryfikacja ramowych rozkładów dnia – na cały dzień pobytu dzieci.

 

Wszyscy nauczyciele

VIII

 1. Ustalenie obowiązującej dokumentacji nauczycieli i sposobu jej prowadzenia

dyrektor

VIII

 1. Planowanie procesów wspomagania i edukacji przez nauczycieli z wykorzystaniem przyjętych programów – plany miesięczne z uwzględnieniem potrzeb dzieci i nowej podstawy programowej.

Nauczyciele grup

Do 03 każdego miesiąca

 1. Analiza problemów, trudności edukacyjnych oraz sukcesów dzieci, ustalenie wniosków i sposobów realizacji ( arkusz obserwacji i diagnozy gotowości szkolnej).

 

Nauczyciele grup

Po pierwszym półroczu

Doskonalenie procesu wychowawczego, praca jako element pracy wychowawczej

 1. Zawarcie  kontraktów grupowych obejmujących normy zachowania i postępowania ( ustalenie form nagradzania, motywowania dzieci , ponoszenia konsekwencji.

Nauczyciele grup

IX/X

 1. Uzgodnienie z rodzicami: systemu wartości realizowanych w przedszkolu; działań mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań (w tym system nagród i kar, zapoznanie z programem wychowawczym „Pozwólmy dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy).

 

Nauczyciele grup

IX

 1. Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka, wprowadzenie dzieci w świat wartości- kształtowanie postaw tolerancji

Nauczyciele grup

 

 1. Wprowadzenie zasady negocjowania jako podstawy rozwiązywania konfliktów ( dokonanie oceny sytuacji, scenki dramowe, rozwój empatii, tolerancji, wrażliwości

Nauczyciele grup 5, 6l

Od początku roku szkolnego

 1.  
 2.  

Nauczyciele grup

Psycholog

Cały rok

Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności dzieci

 1. Kształcenie czynności samoobsługowych jako warunek samodzielności:
 • Nauka mycia i wycierania rąk
 • Nauka mycia zębów
 • Nauka ubierania i zdejmowania butów
 • Nauka ubierania i zdejmowania bluzek,  itp.
 • Nauka zakładania i zapinania kurtki
 • Nauka posługiwania się nożem i widelcem

Nauczyciele grup

Wg potrzeb

 1. Tworzenie sytuacji sprzyjających samodzielności:
 • Samodzielny dobór materiałów do wykonania zdania np. plastycznego
 • Stacje zadaniowe
 • inne

Nauczyciele grup

Rok szkolny

 1. Prace użyteczne, w tym na rzecz najbliższego otoczenia:
 • Systematyczne porządkowanie sali np. wycieranie kurzu, kompletowanie gier, klocków, układanie na półkach, itp.
 • Porządkowanie przydzielonego terenu przedszkolnego np. grabienie liści, zbieranie śmieci
 • „Dyżurny –to ja „- pełnienie przez dzieci roli dyżurnego, ustalenie obowiązków

Nauczyciele grup

Rok szkolny

 1. Praktyczna nauka korzystania z urządzeń na terenie przedszkola – odnotowanie w dzienniku

Nauczyciele grup

Wrzesień 2018

 1. Praktyczna nauka przechodzenia przez jezdnię – odnotowanie w dzienniku

Nauczyciele grup

Rok szkolny

 1. Praktyczna nauka numerów alarmowych (symulacja) – odnotowanie w dzienniku

Nauczyciele 5,6 latków

31.05.2019

Aktywność poznawcza i  działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

 

 1. Piękna nasza Polska cała

 Załączono dokładny plan. (załącznik nr 1)

 1. Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych (załącznik nr 2)

 

Nauczyciele grup

Rok szkolny

 1. Realizacja projektu - Zielony Zakątek (kontynuacja)-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

Nauczyciele grup

Rok szkolny

 

Obszar: wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka

Cel

Zadanie

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Doskonalenie systemu  wspierania rozwoju każdego dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 1. Ustalenie narzędzi do obserwacji pedagogicznych oraz do badania gotowości szkolnej

Nauczyciele grup

Wrzesień 2018

 1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych wg przyjętych narzędzi :

 

Wszyscy nauczyciele

 

Do 12.10.2018

 

Do 07.06.2019

 1. Przeprowadzenie diagnozy gotowości szkolnej

Nauczyciele grup 6 l

Do 31.10.2018

 1. Ustalenie listy dzieci, które powinny być objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną i przekazanie informacji dyrektorowi:
 • W toku bieżącej pracy,  w tym wspomaganie i korygowanie rozwoju 6 l

Nauczyciele grup

do 31.10 lub niezwłocznie po ustaleniu takiej konieczności

 1. Opracowanie przez  koordynatora przedszkolnego planu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem zgłoszeń nauczycieli, specjalistów oraz opinii, orzeczeń

koordynator pomocy – Ania

31.10

 1. Prowadzenie i dokumentowanie wspomagania i korygowania rozwoju dzieci 6 - letnich

Nauczyciele grup 5,6 l

Od 01.11.2018

 1. Indywidualizacja oddziaływań podczas zajęć dydaktycznych i sytuacji edukacyjnych odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci

Nauczyciele grup

Od momentu stwierdzenia indywidualnych potrzeb i możliwości

 1. Powołanie zespołów pomocy p-p dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli istnieje taka potrzeba)

dyrektor

Niezwłocznie  po otrzymaniu orzeczenia

 1. Opracowanie IPET-ów dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

Zespoły pomocy p-p

Niezwłocznie po utworzeniu zespołu

 1.  Badanie efektów w odniesieniu do dzieci objętych wspomaganiem i korygowaniem rozwoju – powtórne badanie gotowości szkolnej

Nauczyciele grup,6 l

Do 20.04.2019

 1.  Przygotowanie informacji o gotowości szkolnej i przekazanie jej rodzicom

Nauczyciele grup 6 l

Do 30.04.2019

 1. Opracowanie zestawienia zbiorczego wyników badania gotowości szkolnej – przekazanie dyrektorowi

Nauczyciele grup 5,6 l

Do 31.05.2019

 1. Ocena efektywności realizowanych form pomocy p-p , terapia logopedyczna,

logopeda

po każdym semestrze

Wspieranie talentów

Rozwój zainteresowań

 1. Uruchomienie zajęć dodatkowych bezpłatnych: Kółko Rozwinąć Skrzydła , Zespół taneczny Trampolinka

dyrektor

Od października

Obszar: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku

Cel

Zadanie

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Organizacja wydarzeń przedszkolnych i środowiskowych we współpracy z rodzicami i partnerami zewnętrznymi

 

 • Sprzątanie świata  - „Wyprawa poprawa”

Nauczyciele

 Wrzesień 2018

 • Dzień Przedszkolaka

Nauczyciele

20 września 2018

 • Pasowanie na przedszkolaka

Małgosia

Październik 2018

 • Dzień Edukacji Narodowej

 

12 października 2018

 • Tydzień dla Niepodległej

Nauczyciele grup starszych

3-9 Listopada 2018

 • Święto Pluszowego Misia

Nauczyciele

26.11.18

 • Dzień Pamięci Powstańca Wielkopolskiego

Nauczyciele starszych grup

3 grudnia 2018

 • Mikołajki

Nauczyciele

Grudzień 2018

 • Spotkanie z Gwiazdorem

 

Grudzień  2018

 • Wigilia w przedszkolu

Nauczyciele

21.12.18

 • Spotkania przy choince - Jasełka

Nauczyciele

Styczeń 2019

 • Dzień Babci i Dziadka

Wychowawcy grup

Styczeń/luty 2019

 • Walentynkowy balik karnawałowy

Wychowawcy grup

   14.02.2019

 • Marcowa niespodzianka

Nauczyciele

Marzec 2019

 • Zajączek w przedszkolu

Nauczyciele

Kwiecień  2019

 • Atrakcje czerwcowe dla dzieci i rodziców

Nauczyciele

Czerwiec 2019

Promocja przedszkola i system obiegu informacji

 1. Zbieranie ofert, przekazywanie informacji do grup i organizacja udziału w konkursach, przeglądach  organizowanych  na  zewnątrz - wg ofert.

Dyrektor

Wg ofert

 1. Informacja o przedszkolu w prasie – gazeta gminna i prasa lokalna:
 • Oferta
 • Sukcesy
 • Ważne wydarzenia.

Nauczyciele-do Agnieszki

Cały rok

 1. Prowadzenie  tablic informacyjnych dla rodziców:
 • Ogłoszenia bieżące
 • Sukcesy
 • Informacja o zadaniach realizowanych w przedszkolu
 • Wiersz, piosenka.

Nauczyciele grup

Na bieżąco

 4.   Aktualizacja  strony internetowej

p. Agnieszka

Na bieżąco

Działalność turystyczno-krajoznawcza

 1. Wycieczki  krajoznawcze wg grupowych harmonogramów

Nauczyciele planujący wyjazdy

Wiosna 2019

 1. Wycieczka do Poznania –teatr/kino/zoo

5-6 latki

Wiosna 2018

Działania na rzecz środowiska społecznego

 

 1. Udział w akcji charytatywnej  zbiórka nakrętek dla Stefci

p. Małgosia,

p. Kasia

Cały rok

 1. Udział w akcji charytatywnej- zbiórka żywności dla piesków –Schroniska w Przyborowie

p. Edyta

Listopad

 1. Opracowanie grupowych planów współpracy z rodzicami

Nauczyciele grup

Do 30.09.2018

 1. Zebrania z rodzicami /rozpoczynające rok/:
 • prezentacja koncepcji przedszkola – opinia rodziców
 • prezentacja nowej podstawy programowej, informacja o realizowanych programach
 • prezentacja ramowego rozkładu dnia
 • prezentacja systemu wartości i działań wychowawczych realizowanych w przedszkolu –  program wychowawczy i profilaktyczny -ewentualne uzgodnienia
 • prezentacja form współpracy przedszkole- rodzice
 • wybór reprezentantów grupy i przedstawiciela do R.R
 • zapoznanie rodziców z ich uprawnieniami - statut
 • zgody rodziców, upoważnienia
 • zajęcia dodatkowe- informacja
 • inne życzenia rodziców

Nauczyciele

grup

21.09.2018

 1. Spotkanie  przedstawicieli Rady  Rodziców z dyrektorem

dyrektor

Wrzesień 2018

 1. Zajęcie otwarte dla rodziców- opracowanie harmonogramów dla każdej grupy.

Nauczyciele

grup

Cały rok

 1. Dzień Informacji dla rodziców - przekazanie informacji o wynikach obserwacji, o postępach dzieci oraz o wynikach badania gotowości szkolnej.

Nauczyciele

grup

listopad

luty

maj

 

 1. Szkolenia dla rodziców na temat:

 

Dyrektor- osoba prowadząca pracownik PPP

I/II semestr

 1. Wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci – przygotowanie i powielenie  materiałów dla rodziców  oraz strona internetowa nt.:
 • Adaptacja do przedszkola
 • Rozwój mowy
 • Rozwój ruchowy
 • Prawa dziecka
 • Nadpobudliwość psychoruchowa
 • Gotowość do nauki w szkole

Nauczyciele grup

Jeden na 2 miesiące

 1. Dokumentowanie współpracy z rodzicami:
 • Plan współpracy
 • Listy obecności na zebraniach
 • Rejestr kontaktów z rodzicami
 • Protokoły
 • Zgody rodziców
 • Upoważnienia
 • inne

Nauczyciele grup

Rok szkolny

Współpraca z instytucjami

 1. Przekazanie informacji dyrektorom szkół o realizacji obowiązku przedszkolnego przez dz. 6 l

dyrektor

10.09

 1. Pozyskanie informacji od nauczycieli kl. I o postępach absolwentów przedszkola

p. Kasia

31.01.2019

 1. Nawiązanie bliższej współpracy ze Szkołą Podstawową:
 • Wycieczka dz. 6 l do szkoły – poznanie budynku, udział w lekcjach i inne.

Nauczyciele gr.  6 - l

 

Maj-Czerwiec

 1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:
 • badania dodatkowe oraz wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • porady, konsultacje

Nauczyciele, dyrektor

Rok szkolny

 1.  Udział w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez inne przedszkola i instytucje.

 

nauczyciele

Wg ofert

Obszar: organizacja i zarządzanie Przedszkolem

Cel

Zadanie

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Doskonalenie przestrzeni edukacyjnej i warunków do statutowej działalności przedszkola

 1. Przegląd budynku, urządzeń i terenu przedszkolnego pod względem technicznym, w tym bezpieczeństwa

Dyrektor SiPowiec

31.08.2018

 1. Doposażenie przedszkola  o pomoce dydaktyczne

dyrektor

I semestr

 1. Przegląd regulaminów i procedur

Rada pedagogiczna

30.11.2018

         
 
 

PRZYDZIAŁ ZADAŃ DODATKOWYCH ORAZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z DZIEĆMI:

 

Lp

Zadanie

Nazwisko i imię nauczyciela

 

 1.  

Aktualizacja strony www.  aktualizacja zdjęć

Agnieszka Jakubowska i wszyscy nauczyciele –przesyłają informacje

 

 1.  

Kronika przedszkolna,

Wszyscy nauczyciele

 

 1.  

Artykuły do prasy

 

Każda nauczycielka

 

 1.  

Wystrój korytarza na dole

Małgorzata Kąkol, Edyta Biedna

 

 1.  

Korytarz na półpiętrze

Magdalena Kwiatkowska, Elżbieta Dobak

 

 1.  

Protokolant

Agnieszka Jakubowska

 

 1.  

Zielony Zakątek

Koordynator Edyta Biedna –prace wszyscy nauczyciele

 

 1.  

Koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Anna Ratajczak

 

 

Zajęcia dodatkowe bezpłatne

 

 1.  

Religia

Alina Mielcarek

 1.  

Terapia logopedyczna

Teresa Liberska

 1.  

Język angielski

Luiza Wielińska

 

Zajęcia dodatkowe bezpłatne- kółka popołudniowe

 

 1.  

Rozwinąć Skrzydła

Małgorzata Kąkol, Katarzyna Gajzler Edyta Biedna

 

 1.  

Trampolinka

Elżbieta Dobak, Magdalena Kwiatkowska

 

 1.  

Zajęcia rozwijające i utrwalające zainteresowania  matematyczne

Anna Ratajczak

 

         
 

 

 

 

 

Przyjęto uchwałą  Rady Pedagogicznej w dniu 27.08.2018r

 

Załącznik nr 1 do planu rocznego 2018/2019

Piękna nasza Polska cała – podróże po kraju (morze).

Zadanie :

 • budzenie zainteresowania rodzinnym krajem,
 • rozbudzanie poczucia przynależności narodowej

Cele :

 • stwarzanie dzieciom możliwości do poszukiwania i zdobywania wiedzy na temat rodzinnej miejscowości , a także innych regionów Polski,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych wywołujących zaciekawienie dzieci, angażujących emocjonalnie i pobudzających aktywność poznawczą
 • budowanie wiedzy dzieci o Polsce,
 • poznanie świata roślin i zwierząt środowiska nadmorskiego,
 • dostrzeganie walorów przyrodniczych, krajobrazowych wybrzeża Polski.             


  Działania :

 1. Tworzenie kącików w salach, wystaw ,, Przedszkolaka podróże – małe i duże”
 2. Po wakacjach konkurs ,,Wakacyjne skarby” oraz ,, Fotografia z wakacji nad polskim morzem”.
 3. Poznawanie wybranych regionów Polski ( morze) poprzez baśnie i legendy, sztukę ludową, słuchanie utworów muzycznych sławnych Polaków (Chopin),  muzyki ludowej.
 4. Kuchnia Polska – tradycyjne potrawy ( wykonanie książki kucharskiej – dzieci, rodzice, personel przedszkola).
 5. Poznawanie zawodu rybaka.
 6. Zwiedzanie sklepu zoologicznego – akwaria, ryby.
 7. Wycieczka do pana Grzegorzewskiego – oglądamy łódź.
 8. Wystawa pocztówek z różnych miejscowości nadmorskich, tworzenie pocztówki
  z Szamotuł.
 9. Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne – tworzymy statki, łodzie.
 10. Opracowywanie i gromadzenie ciekawych scenariuszy zajęć.
 11. Publikacje na stronach internetowych w celach promocyjnych.
 12. Pozyskiwanie rodziców do współpracy, zajęcia otwarte, ulubione miejscowości nadmorskie, ulubione potrawy z ryb.
 13. Gry i zabawy z rodzicami ,,Znam nasz kraj”.
 14. Prezentowanie zdobytej wiedzy w działalności artystycznej : plastycznej, muzycznej, ruchowo – werbalnej. 

Monitorowanie:

Dotyczyć będzie sposobów rozwijania zainteresowań dzieci Polską.  Zastosujemy narzędzia: ankiety dla rodziców, dla nauczycieli, arkusze monitoringu, karty obserwacji dzieci, arkusze zbiorcze do nich, karty kontroli dokumentacji nauczycieli, arkusze diagnostyczne do testu
na dojrzałość szkolną dzieci, analizę dokumentów i danych.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 2018/2019, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku szkolnym oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2019r. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

 

Oczekiwane efekty:

Dzieci:

 • znają charakterystyczne obiekty w Szamotułach,
 • potrafią wymienić charakterystyczne cechy krajobrazu nadmorskiego, wiedzą jak nazywa się polskie morze
 • wiedzą jak nazywa się polskie morze,
 • rozpoznają i nazywają rośliny i zwierzęta żyjące w Bałtyku,
 • rozumieją konieczność ochrony flory i fauny nadmorskiej,
 • tworzą książkę kucharską wspólnie z rodzicami,
 • wiedzą co to są stocznie, budują statki, łodzie z różnych materiałów,
 • znają legendy dotyczące Szamotuł, Morza Bałtyckiego
 • posługują się mapą fizyczną Polski,
 • planują wakacyjną podróż nad polskie morze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do planu rocznego 2018/2019

Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych

 •  
 • wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu pełne przystosowanie się do otaczającego świata i jego reguł.
 • Wprowadzanie wychowanków w świat wartości uniwersalnych będących podstawą otwartej i twórczej działalności zmierzającej do rozumienia i nazywania własnych potrzeb i innych, poznania określonych norm.

Tematyka zajęć/ realizacja raz w miesiącu

Szacunek - jako grzeczność połączona z troską o uczucia i dobro drugiej osoby  (wrzesień)

 1. Grzeczność w słowach, gestach i zachowaniu.
 2. Magiczne słowa.

Uczciwość – mówienie i poszanowanie prawdy  (październik)

 1. Jestem uczciwy i mówię prawdę.
 2. Szanuję cudzą własność.

Sprawiedliwość  (listopad)

 1. Przestrzegam zasad właściwego zachowania.
 2. Wiem, że wszystkie dzieci mają takie same prawa i obowiązki.

Odpowiedzialność   ( grudzień)

 1. Jestem odpowiedzialny za swoje zdrowie i wiem, jak o nie dbać.
 2. Staram się rzetelnie wypełniać swoje obowiązki.

Pokojowość – jako unikanie przemocy i poszukiwanie rozwiązań (styczeń)

 1. Rozwiązywanie konfliktów.
 2. Radzenie sobie ze złością.
 3. Wybaczanie, pojednawcze słowa i gesty.

Mądrość  (luty)

 1. Chcę być dobry dla innych.
 2. Poznajemy ludzi mądrych i skromnych.
 3. Wiem jakie zachowania są mądre.

 Piękno     (marzec)

 1. Dostrzegam piękno przyrody.
 2. Znam różne kategorie piękna.
 3. Potrafię słuchać muzyki.

Solidarność  - gotowość do pomocy, wsparcia, dzielenia się obowiązkami (Kwiecień)

 1. Dbam o środowisko.
 2. Wiem jak pomagać najbliższym.
 3. Wspólnie uprawiamy ogródek.

Szczęście, optymizm, humor (maj)

 1. Czuję się szczęśliwy.
 2. Dostrzegam dobre cechy.
 3. Razem zrobimy więcej i lepiej.

 Przyjaźń i miłość (czerwiec)

 1. Kocham moją rodzinę.
 2. Mam przyjaciół - lubimy bawić się razem.