ul. Staszica 7, 64-500 Szamotuły 61 29 211 90

Plan Roczny

Przedszkole Nr 1 Jarzębinka w Szamotułach

 

 

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

na rok szkolny  2017-2018

 

 

 

Podstawy prawne

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r. Nr 2156 poz. ze zm. 2016r.),
 • Ustawa Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 , poz.59 z późń. zmian.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
  ( Dz. U.  z 2017, poz.1658),
 • Statut przedszkola.

 

PLAN PRACY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE:

 • Wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny 2016/2017.
 • Wniosków z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017.
 • Podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • Diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci.
 • Oczekiwań rodziców.
 • Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.
 • Treści zawartych w przyjętej koncepcji pracy przedszkola.
 • Treści zawartych w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego.

 

 

 

 

WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO Z ROKU SZKOLNEGO  2016/2017

 1. W każdej grupie tworzenie kącików tematycznych.
 2. W dalszym ciągu należy doskonalić kompetencje wychowawcze nauczycieli
  i rodziców w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci.
 3. Doskonalenie umiejętności nabywania przez dzieci umiejętności matematycznych.
 4. Zaplanowanie wycieczek integracyjnych z rodzicami.
 5. W dalszym ciągu rozpoznawać potrzeby w zakresie opieki i zapewniać dzieciom
  i rodzicom wszelkie dostępne formy pomocy.
 6. Stwarzać warunki do rozwoju osobowego i zawodowego nauczycieli.
 7. W  dalszym ciągu ulepszać bazę przedszkola, w miarę możliwości zakupić brakujące pomoce dydaktyczne,

 

PRIORYTETY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/18

 • Wspieranie aktywności i kreatywności dzieci.
 • Rozwijanie zainteresowań krajoznawczych – odkrywanie Szamotuł poprzez – Quest
 • Kształtowanie u dzieci szacunku wobec dorobku i tradycji regionalnych i narodowych (organizacja uroczystości z okazji 11 listopada, 3 Maja).
 • Wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci poprzez kształtowanie uzdolnień matematycznych.
 • Poszerzanie nowatorstwa pedagogicznego.
 • Modyfikowanie i wzbogacanie oferty zajęć edukacyjnych

 

 

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

 

 

Obszar:  Opieka, wychowanie, edukacja

Cel

Zadanie/sposób realizacji

Osoba

odpowiedzialna

Termin realizacji

Tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej i aktywności dzieci

 1. Przyjęcie wniosków od nauczycieli w sprawie dopuszczenia programów, ustalenie zgodności z podstawą programową

dyrektor

VIII

 1. Ustalenie przedszkolnego zestawu programów na rok 2017/18, zaopiniowanie przez RP
 2. Modyfikacja  i  aktualizacja przez rodziców Programu wychowawczego i profilaktycznego

dyrektor

VIII

 1. Weryfikacja ramowych rozkładów dnia – na cały dzień pobytu dzieci.

 

Wszyscy nauczyciele

VIII

 1. Ustalenie obowiązującej dokumentacji nauczycieli i sposobu jej prowadzenia

dyrektor

VIII

 1. Planowanie procesów wspomagania i edukacji przez nauczycieli z wykorzystaniem przyjętych programów – plany miesięczne z uwzględnieniem potrzeb dzieci i nowej podstawy programowej.

Nauczyciele grup

Do 01 każdego miesiąca

6.Analiza problemów, trudności edukacyjnych oraz sukcesów dzieci, ustalenie wniosków i sposobów realizacji ( arkusz obserwacji i diagnozy gotowości szkolnej).

 

Nauczyciele grup

Po pierwszym półroczu

Doskonalenie procesu wychowawczego, praca jako element pracy wychowawczej

 1. Zawarcie  kontraktów grupowych obejmujących normy zachowania i postępowania ( ustalenie form nagradzania, motywowania dzieci , ponoszenia konsekwencji.

Nauczyciele grup

IX/X

 1. Uzgodnienie z rodzicami: systemu wartości realizowanych w przedszkolu; działań mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań (w tym system nagród i kar, zapoznanie z programem wychowawczym „Pozwólmy dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy).

 

Nauczyciele grup

IX

 1. Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka, wprowadzenie dzieci w świat wartości- kształtowanie postaw tolerancji

Nauczyciele grup

 

 1. Wprowadzenie zasady negocjowania jako podstawy rozwiązywania konfliktów ( dokonanie oceny sytuacji, scenki dramowe, rozwój empatii, tolerancji, wrażliwości

Nauczyciele grup 5, 6l

Od początku roku szkolnego

5.  Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazanie informacji   podczas  spotkań z rodzicami,  na posiedzeniu rady pedagogicznej, w celu wspólnego ustalenia  działań i profilaktyki, współpraca z psychologiem.

6.  Proszę, przepraszam, dziękuję”- kształtowanie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych w codziennej sytuacji.

Nauczyciele grup

Psycholog

Cały rok

Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności dzieci

 1. Kształcenie czynności samoobsługowych jako warunek samodzielności:
 2. Nauka mycia i wycierania rąk
 • Nauka mycia zębów
 • Nauka ubierania i zdejmowania butów
 • Nauka ubierania i zdejmowania bluzek,  itp.
 • Nauka zakładania i zapinania kurtki
 • Nauka posługiwania się nożem i widelcem

Nauczyciele grup

Wg potrzeb

 1. Tworzenie sytuacji sprzyjających samodzielności:
 • Samodzielny dobór materiałów do wykonania zdania np. plastycznego
 • Stacje zadaniowe
 • inne

Nauczyciele grup

Rok szkolny

 1. Prace użyteczne, w tym na rzecz najbliższego otoczenia:
 • Systematyczne porządkowanie sali np. wycieranie kurzu, kompletowanie gier, klocków, układanie na półkach, itp.
 • Porządkowanie przydzielonego terenu przedszkolnego np. grabienie liści, zbieranie śmieci
 • „Dyżurny –to ja „- pełnienie przez dzieci roli dyżurnego, ustalenie obowiązków

Nauczyciele grup

Rok szkolny

 1. Praktyczna nauka korzystania z urządzeń na terenie przedszkola – odnotowanie w dzienniku

Nauczyciele grup

Wrzesień 2017

 1. Praktyczna nauka przechodzenia przez jezdnię – odnotowanie w dzienniku

Nauczyciele grup

Rok szkolny

 1. Praktyczna nauka numerów alarmowych (symulacja) – odnotowanie w dzienniku

Nauczyciele 5,6 latków

31.05.2018

Aktywność poznawcza i  działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

 

1.Oswajamy matematykę, czyli rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym

 Załączono dokładny plan. (załącznik nr 1)

 1. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z nośników informatycznych - tablety. Załącznik nr 2

Nauczyciele grup

Rok szkolny

3.Realizacja projektu - Zielony Zakątek (kontynuacja)-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

Nauczyciele grup

Rok szkolny

 

Obszar: wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka

Cel

Zadanie

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Doskonalenie systemu  wspierania rozwoju każdego dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 1. Ustalenie narzędzi do obserwacji pedagogicznych oraz do badania gotowości szkolnej

Nauczyciele grup

Wrzesień 2017

 1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych wg przyjętych narzędzi :

 

Wszyscy nauczyciele

 

Do 15.10.2017

 

Do 10.06.2018

 1. Przeprowadzenie diagnozy gotowości szkolnej

Nauczyciele grup 6 l

Do 31.10.2017

 1. Ustalenie listy dzieci, które powinny być objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną i przekazanie informacji dyrektorowi:
 • W toku bieżącej pracy,  w tym wspomaganie i korygowanie rozwoju 6 l

Nauczyciele grup

do 31.10 lub niezwłocznie po ustaleniu takiej konieczności

 1. Opracowanie przez  koordynatora przedszkolnego planu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem zgłoszeń nauczycieli, specjalistów oraz opinii, orzeczeń

koordynator pomocy – Ala

31.10

 1. Prowadzenie i dokumentowanie wspomagania i korygowania rozwoju dzieci 6 - letnich

Nauczyciele grup 5,6 l

Od 01.11.2017

 1. Indywidualizacja oddziaływań podczas zajęć dydaktycznych i sytuacji edukacyjnych odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci

Nauczyciele grup

Od momentu stwierdzenia indywidualnych potrzeb i możliwości

 1. Powołanie zespołów pomocy p-p dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli istnieje taka potrzeba)

dyrektor

Niezwłocznie  po otrzymaniu orzeczenia

 1. Opracowanie IPET-ów dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

Zespoły pomocy p-p

Niezwłocznie po utworzeniu zespołu

 1.  Badanie efektów w odniesieniu do dzieci objętych wspomaganiem i korygowaniem rozwoju – powtórne badanie gotowości szkolnej

Nauczyciele grup,6 l

Do 20.04.2018

 1.  Przygotowanie informacji o gotowości szkolnej i przekazanie jej rodzicom

Nauczyciele grup 6 l

Do 30.04.2018

 1. Opracowanie zestawienia zbiorczego wyników badania gotowości szkolnej – przekazanie dyrektorowi

Nauczyciele grup 5,6 l

Do 31.05.2018

 1. Ocena efektywności realizowanych form pomocy p-p , terapia logopedyczna,

logopeda

po każdym semestrze

Wspieranie talentów

Rozwój zainteresowań

 1. Uruchomienie zajęć dodatkowych bezpłatnych: Kółko Rozwinąć Skrzydła , Zespół taneczny Trampolinka

dyrektor

Od października

Obszar: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku

Cel

Zadanie

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Organizacja wydarzeń przedszkolnych i środowiskowych we współpracy z rodzicami i partnerami zewnętrznymi

 

 • Sprzątanie świata  - „Wyprawa poprawa”

Nauczyciele

15 Wrzesień 2017

 • Pasowanie na przedszkolaka

Agnieszka, Edyta

Październik 2017

 • Święto Odzyskania niepodległości- Wieczornica

Nauczyciele

Listopad  2017

 • Święto Pluszowego Misia

Nauczyciele

25.11.17

 • Mikołajki

Nauczyciele

Grudzień 2017

 • Spotkanie z Gwiazdorem

Basia

18.12.17

 • Wigilia w przedszkolu

Nauczyciele

22.12.17

 • Spotkania przy choince - Jasełka

Nauczyciele

Styczeń 2018

 • Dzień Babci i Dziadka

Wychowawcy grup

Styczeń 2018

 • Balik Karnawałowy

Wychowawcy grup

   09.02.2018

 • Dzień piegów

Nauczyciele

01.03.2018

 • Dzień Matematyki – konkurs plastyczny „Śmieszne cyferki”

Nauczyciele

12.03.2018

 • Kolorowy Dzień Wiosny

Nauczyciele

21.03.18

 • Zajączek Wielkanocny

Nauczyciele

31.03. 2018

 • Dzień Ziemi

Kasia, Ela

223.04.18

 • Majowe święta

Kasia, Ela

23.04-27.04.18

 • Quest

Nauczyciele

Czerwiec 2018

 • Dzień Rodziny - Festyn

Basia

Czerwiec 2018

 • Pożegnanie Przedszkola

Kasia, Ela

Czerwiec 2018

Promocja przedszkola i system obiegu informacji

 1. Zbieranie ofert, przekazywanie informacji do grup i organizacja udziału w konkursach, przeglądach  organizowanych  na  zewnątrz - wg ofert.

Dyrektor

Wg ofert

2.Informacja o przedszkolu w prasie – gazeta gminna i prasa lokalna:

 • Oferta
 • Sukcesy
 • Ważne wydarzenia.

Nauczyciele-do Agnieszki

Cały rok

3.Prowadzenie  tablic informacyjnych dla rodziców:

 • Ogłoszenia bieżące
 • Sukcesy
 • Informacja o zadaniach realizowanych w przedszkolu
 • Wiersz, piosenka.

Nauczyciele grup

Na bieżąco

 4.   Aktualizacja  strony internetowej

p. Agnieszka

Na bieżąco

Działalność turystyczno-krajoznawcza

 1. Wycieczka do Gniezna i wg planów grupowych

Nauczyciele planujący wyjazdy

Listopad / Grudzień 2017

 1. Wycieczka do Poznania –teatr/kino/zoo

5-6 latki

Wiosna 2018

Działania na rzecz środowiska społecznego

 

 1. Udział w akcji charytatywnej  zbiórka nakrętek dla Stefci

p. Małgosia,

p. Kasia

Cały rok

 1. Udział w akcji charytatywnej- zbiórka żywności dla piesków –Schroniska w Przyborowie

p. Edyta

Listopad

 1. Opracowanie grupowych planów współpracy z rodzicami

Nauczyciele grup

Do 30.09.2017

 1. Zebrania z rodzicami /rozpoczynające rok/:
 • prezentacja koncepcji przedszkola – opinia rodziców
 • prezentacja nowej podstawy programowej, informacja o realizowanych programach
 • prezentacja ramowego rozkładu dnia
 • prezentacja systemu wartości i działań wychowawczych realizowanych w przedszkolu –  program wychowawczy i profilaktyczny -ewentualne uzgodnienia
 • prezentacja form współpracy przedszkole- rodzice
 • wybór reprezentantów grupy i przedstawiciela do R.R
 • zapoznanie rodziców z ich uprawnieniami - statut
 • zgody rodziców, upoważnienia
 • zajęcia dodatkowe- informacja
 • inne życzenia rodziców

Nauczyciele

grup

21.09.2017

 1. Spotkanie  przedstawicieli Rady  Rodziców z dyrektorem

dyrektor

Wrzesień 2017

 1. Zajęcie otwarte dla rodziców- opracowanie harmonogramów dla każdej grupy.

Nauczyciele

grup

Cały rok

 1. Dzień Informacji dla rodziców - przekazanie informacji o wynikach obserwacji, o postępach dzieci oraz o wynikach badania gotowości szkolnej.

Nauczyciele

grup

listopad

luty

maj

 

 1. Szkolenia dla rodziców na temat:

 

Dyrektor- osoba prowadząca pracownik PPP

I/II semestr

 1. Wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci – przygotowanie i powielenie  materiałów dla rodziców  oraz strona internetowa nt.:
 • Adaptacja do przedszkola
 • Rozwój mowy
 • Rozwój ruchowy
 • Prawa dziecka
 • Nadpobudliwość psychoruchowa
 • Gotowość do nauki w szkole

Nauczyciele grup

Jeden na 2 miesiące

 1. Dokumentowanie współpracy z rodzicami:
 • Plan współpracy
 • Listy obecności na zebraniach
 • Rejestr kontaktów z rodzicami
 • Protokoły
 • Zgody rodziców
 • Upoważnienia
 • inne

Nauczyciele grup

Rok szkolny

Współpraca z instytucjami

 1. Przekazanie informacji dyrektorom szkół o realizacji obowiązku przedszkolnego przez dz. 6 l

dyrektor

10.09

 1. Pozyskanie informacji od nauczycieli kl. I o postępach absolwentów przedszkola

p. Małgosia

31.01.2018

 1. Nawiązanie bliższej współpracy ze Szkołą Podstawową:
 • Wycieczka dz. 6 l do szkoły – poznanie budynku, udział w lekcjach i inne.

Nauczyciele gr.  6 - l

 

Maj-Czerwiec

 1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:
 • badania dodatkowe oraz wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • porady, konsultacje

Nauczyciele, dyrektor

Rok szkolny

 1.  Udział w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez inne przedszkola i instytucje.

 

nauczyciele

Wg ofert

Obszar: organizacja i zarządzanie Przedszkolem

Cel

Zadanie

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

 

 1. Przegląd budynku, urządzeń i terenu przedszkolnego pod względem technicznym, w tym bezpieczeństwa

Dyrektor SiPowiec

31.08.2017

 1. Doposażenie przedszkola  o pomoce dydaktyczne

dyrektor

I semestr

Doskonalenie przestrzeni edukacyjnej i warunków do statutowej działalności przedszkola

 1. Wymiana dywanów w salach

dyrektor

2017

 1. Wymiana szatni

dyrektor

2017

Doskonalenie systemu  prawa wewnętrznego

 1. Aktualizacja statutu

Rada Pedagogiczna

30.11.2017

 1. Aktualizacja regulaminów i procedur

Rada pedagogiczna

30.11.2017

         
 

 

PRZYDZIAŁ ZADAŃ DODATKOWYCH ORAZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z DZIEĆMI:

 

Lp

Zadanie

Nazwisko i imię nauczyciela

 

 1.  

Aktualizacja strony www.  aktualizacja zdjęć

Agnieszka Jakubowska i wszyscy nauczyciele –przesyłają informacje

 

 1.  

Kronika przedszkolna,

Barbara Fabrowska-Żołądź

 

 1.  

Artykuły do prasy

 

Każda nauczycielka

 

 1.  

Wystrój korytarza na dole

Małgorzata Kąkol, Katarzyna Gajzler

 

 1.  

Korytarz na półpiętrze

Małgorzata Kąkol

 

 1.  

Protokolant

Alicja Gąsiorek

 

 1.  

Zielony Zakątek

Koordynator Edyta Biedna –prace wszyscy nauczyciele

 

 1.  

Koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Alicja Gąsiorek

 

 

Zajęcia dodatkowe bezpłatne

 

 1.  

Religia

Alina Mielcarek

 1.  

Terapia logopedyczna

Teresa Liberska

 1.  

Język angielski

Luiza Wielińska

 

Zajęcia dodatkowe bezpłatne- kółka popołudniowe

 

 1.  

Rozwinąć Skrzydła

Małgorzata Kąkol, Katarzyna Gajzler Edyta Biedna

 

 1.  

Trampolinka

Elżbieta Dobak, Magdalena Kwiatkowska

 

         
 

 

 

 

 

Przyjęto uchwałą  Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2017r

 

 

 

Załącznik nr 1 do Planu Rocznego 2017/2018

Oswajamy matematykę, czyli rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci

w wieku przedszkolnym.

 

Cel:

 • rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych z wykorzystaniem aktywnych metod pracy.

 

      Zadania:

 • kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym,
 • rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez rozmaite działania w zakresie edukacji matem.
 • stwarzanie wszystkim dzieciom warunków do pełnego rozwoju swych możliwości intelektualnych w celu eliminowania niepowodzeń
  w uczeniu się matematyki w szkole.

 

 

1.

Wykorzystywanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej  literatury dotyczącej edukacji matematycznej

na bieżąco/ nauczycielki

2.

Wzbogacanie bazy przedszkolnej w pomoce dydaktyczne ułatwiające organizację zajęć i podnoszące ich atrakcyjność w zakresie edukacji matematycznej

w miarę potrzeb/dyrektor

3.

 

 

 

 

 

 

Planowanie zajęć z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy w celu pobudzenia aktywności poznawczej

 

cały rok/ nauczycielki

Sposoby realizacji:

 • Wykorzystanie literatury dziecięcej do zajęć z zakresu kształtowania pojęć matematycznych.
 • Nauka na pamięć wierszyków, rymowanek, wyliczanek zabaw paluszkowych itp.
 • Wprowadzanie do pracy z dziećmi elementów programu Gruszczyk –Kolczyńskiej.
 • Wtajemniczenie dzieci w konstruowanie gier (ściganek, opowiadań o rozbudowanym wątku matematycznym).
 • Organizowanie zabaw ruchowych i muzycznych w połączeniu z pojęciami z zakresu edukacji matematycznej.
 • Prowadzenie zabaw i eksperymentów skłaniających dzieci do wyciągania wniosków.
 • Wykorzystanie gier dydaktycznych i historyjek obrazkowych w pracy z dzieckiem w celu dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych i następstw czasowych itd.
 • Organizowanie wycieczek, spotkań mających na celu ukazanie dzieciom zastosowania wiedzy matematycznej w życiu codziennym:
 • Spotkanie z krawcową,
 • Wyjście do sklepu,
 • Wizyta w kuchni, spotkanie z kucharką.
 • Wykorzystanie kącika matematycznego w zajęciach w zabawach i działalności dowolnej.
 • Organizowanie wystaw prac plastycznych i kart pracy nawiązujących do treści matematycznych.
 • Udział dzieci 5 i 6 letnich lekcji matematyki w klasie I.
 • Organizowanie zabaw tematycznych np. w sklepie, u krawcowej itp.
 • Udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom –czytające przedszkole.
 • Organizowanie wyjść do Biblioteki Publicznej
 • Czytanie literatury dziecięcej o stałej porze każdego dnia.
 • Zaproszenie rodziców do wspólnego czytania literatury w przedszkolu.

4.

Opracowywanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem elementów programu „Dziecięcej matematyki” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

w miarę potrzeb/ nauczycielki

5.

Umieszczanie na stronie internetowej artykułów z zakresu edukacji matematycznej

Raz na półrocze

6.

Diagnozowanie umiejętności dzieci

X 2017, I 2018, V 2018

7.

Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym oraz z dz. przejawiającym trudności – opracowanie specjalnego planu działań

w miarę potrzeb/ nauczycielki

8.

Urządzenie kącików matematycznych – liczmany, miary, wagi, figury geometryczne, gry

na bieżąco/ nauczycielki

9.

Współdziałanie przedszkola z rodzicami w zakresie kontynuowania realizacji zadań edukacji matematycznej

zgodnie z planem/ nauczycielki

10.

Wykonywanie pomocy dydaktycznych do zabaw matematycznych wg pomysłu rodziców i dzieci

Zgodnie z planem/nauczycielki

11.

Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców związanych z edukacją matematyczną - Mandale

Raz na półrocze

12.

Olimpiada matematyczna

Ok marca/ nauczycielki starszych grup

13.

Śmieszne cyferki i wesołe figury – konkurs plastyczny

Marzec 2018

14.

Wierszyki i wyliczanki dla Wojtusia i dla Hanki – konkurs dla rodziców

Dzień Rodziny

15.

Tęczowa Matematyka – raz w miesiącu kolorowy dzień:

Październik – pomarańczowy

Listopad – brązowy

Grudzień – czerwony

Styczeń – biały

Marzec – żółty, niebieski, zielony

nauczycielki

16.

Nauka liczenia metodą G. Domana

Edyta

 

 

Załącznik nr 2

MAŁY MIŚ I DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU - PROPOZYCJA ZAJĘĆ

 

1. Powitanie dzieci słowami rymowanki:

"Siadamy, siadamy,

bo zajęcia mamy.

Powitamy dziś znów Misia,

który w sieci pląsa dzisiaj.

Czy w niej szuka rybek, muszli?

Gdzie zagląda? O czym myśli?

Mówi przy tym nowe słowo

i z zachwytu kręci głową.

Szuka wieści w INTERNECIE

Co to? Kto to? Czy już wiecie?

(A.K)

 

2. Internet. Czym jest? Do czego służy?

 

a) Co to jest internet? Rozmowa kierowana z dziećmi.

Pytania do dzieci:

 • czy posiadają w domu komputer
 • czy mogą z niego korzystać
 • jeśli tak - do czego go wykorzystują?
 • czy w tych urządzeniach jest internet?
 •  co to jest internet?

(Proponuję zapamiętać odpowiedzi dzieci. Spiszemy je na forum. Mogą być ciekawe ;-)

 

b) Wprowadzenie dzieci do tematu.

Pytanie do dzieci:

 • za pomoca jakich urządzeń można korzystać z internetu?
  Zademonstrowanie przedmiotów lub zdjęć przedmiotów, dzięki którym możemy korzystać z internetu (laptop, telefon komórkowy, tablet) i zupełnie niepasujących (telefon stacjonarny, kuchenka mikrofalowa, suszarka do włosów).

 

c) Zabawa: "Sieć" 1

"Usiądźmy wszyscy w kręgu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o internecie. Jak wiecie, internet

łączy komputery na całym świecie. Z tych komputerów korzystają zarówno dorośli, jak i dzieci.

Teraz my stworzymy taką internetową sieć. W zabawie staniecie się na chwilę komputerkami. Mam tutaj kłębek, który będziemy rzucać do siebie. Rzucając, będziemy wypowiadać imię osoby, do której chcemy, aby kłębek trafił – to tak jak w internecie, zawsze wiemy, do kogo chcemy, żeby trafiła nasza wiadomość. Zobaczcie, rzucam kłębek i trzymam jego koniec. Tymek. [Nauczyciel wypowiada imię dziecka, do którego rzuca kłębek]. Teraz ty, Tymku, trzymaj kawałek nitki i rzuć kłębek, do kogoś innego – pamiętaj, wypowiedz imię tej osoby. Podawajcie kłębek w różnych kierunkach.

Zobaczcie, jaka powstaje nam plątanina wełny. W trakcie zabawy przypominaj dzieciom, żeby trzymały mocno swoje kawałki kłębka. Kiedy wszyscy uczestnicy zabawy będą trzymać swój fragment kłębka, poproś ich, żeby wstali. A teraz mocno trzymajcie swoje fragmenty kłębka, wstańcie i spróbujcie je naciągnąć. Zobaczcie, jak sieć internetowa łączy komputery na całym świecie. Niech dzieci wstaną, siłują się z siecią. Potem znowu usiądą, dalej trzymając swoje fragmenty wełny. Kontynuuj rozmowę z dziećmi"

 

3. Internet - czy może być niebezpieczny? Wykorzystanie bajek animowanych: "Owce w

sieci"2

Rozmowa kierowana na temat niebezpieczeństw płynących z użytkowania internetu:

Przed chwilą rozmawialiśmy o komputerach, telefonach komórkowych i Internecie. Wiemy już, że mogą być bardzo przydatne, jak również dostarczyć zabawy. Wiecie, że Internet to sieć która łączy ze sobą wiele ludzi. To bardzo fajnie mieć kontakt z innymi, ale czy zawsze wiemy kto z niego korzysta, z kim możemy się spotkać? To tak jak z otwieraniem drzwi - czy możecie je każdemu otworzyć?

 

1 Necio.pl.

Zestaw materiałów edukacyjnych dla dzieci w wieku 4-6 lat na temat bezpieczeństwa w sieci.

http://www.necio.pl/f/pdf/scen_net.pdf

2 http://static.scholaris.pl/main-file/104/299/scenariusz-zajec-owce-w-sieci_66768.pdf


Pytanie do dzieci:

 • Jak myślicie – czy komputera, telefon komórkowy i Internet mogą być także niebezpieczne?
 • Co się może stać, kiedy ich niewłaściwie używamy?
 • Czy ktoś potrafi podać przykład złego korzystania z tych urządzeń i Internetu?

a) oglądnięcie filmu animowanego

Obejrzyjmy razem bajkę o owieczkach, które mają niesamowite przygody. Oglądajcie uważnie.

Wybieramy jedną z bajek: http://pl.sheeplive.eu

Moja propozycja: Tajemniczy przyjaciel3

Pytania do dzieci po oglądnieciu bajki:

 • O czym była ta bajka?
 • Co się w niej przydarzyło owieczce/barankowi/Jaśkowi?
 • Jak owieczka/Jasiek się czuli?
 •  Jak wy byście się czuły w podobnej sytuacji?
 •  Bałybyście się, byłoby wam przykro, wstydziłybyście się, nie wiedziały, co zrobić?

Przejdźmy do rozmowy na temat zagrożenia, o jakim opowiadała bajka, gdzie

owca/baran/Jasiek popełnili błąd, o co chodziło wilkowi, w jaki sposób owce/barany/ Jasiek zostali wyratowani z opresji. Spróbujmy wspólnie z dziećmi ustalić, jaki morał płynie z bajki. Jeśli dzieci nie zrozumiały jakiejś sceny, wyjaśnijmy ją.

Widziałyście w bajce, co złego może się stać, kiedy nieostrożnie używacie komputera, Internetu lub telefonu.

Pytania do dzieci:

 • Jak myślicie, co owieczka/baranek/Jasiek zrobili w tej opowieści źle?
 • Na co owieczka powinna wcześniej zwrócić uwagę?
 • Co byście jej poradziły?
 • Jak myślicie, co należy robić w podobnych przypadkach?
 • Znacie kogoś, kto kiedyś popełnił podobny błąd?

 

3 http://pl.sheeplive.eu/fairytales/tajemniczy-przyjaciel-napisy


W naszej bajce występują mądry Baca i odważny Gajowy, którzy, na szczęście, zawsze na

czas zareagują.

Pytanie do dzieci:

 • Do kogo mogłybyście się zwrócić, gdyby przydarzyło się wam coś podobnego?

Wyjaśnijmy dzieciom, że zanim coś zrobią, powinny się zawsze dobrze zastanowić. Jeśli

czegoś nie rozumieją, nie są tego pewne albo coś je wystraszyło, zawsze najlepiej będzie, jeśli

zwrócą się z pytaniami bądź prośbą o pomoc do kogoś dorosłego. Porozmawiajmy o tym, kto możebyć takim dorosłym w ich otoczeniu.

 

4. Tworzenie kodeksu korzystania z internetu z Małym Misiem.

 

Posłuchajcie teraz krótkiego opowiadania. Mały Miś próbował nauczyć swojego przyjaciela

jak korzytać z internetu. Jesli będziecie uwaznie słuchać - dowiemy się tego i stworzymy Misiowy Kodeks Bezpiecznego Internetu.

Mały Miś wybrał się w odwiedziny do swojego przyjaciela Patryka. Patryk chciał mu

pokazać piękny, nowiutki laptop, jaki zakupili jego Rodzice. Bruno jeszcze nigdy nie widział

laptopa i zupełnie nie wiedział do czego służy. Poprosił, więc Patryka, aby pokazał mu co potrafi to czarne, lśniące pudełeczko.

- Mamoooo! - zawołał Patryk - czy możemy włączyć komputer?

- Oczywiście - odpowiedziała Mamusia - zaraz przyjdę.

Bruno zastanawiał się, dlaczego jego przyjaciel sam tego nie zrobił... Wprawdzie on nigdy nie

obsługiwał komputera, ale zauważył taki duży przycisk. Przyciski zawsze służą do włączania...

Zapytał więc przyjaciela, czego sam tego nie zrobił.

- Jak to? Nie wiesz? - zdziwił się Patryk - dzieci zawsze muszą pytać rodziców o zgodę. Skąd by wiedzieli, ile korzystam z niego i czy nie za długo...Zresztą mamusia musi wiedzieć jakie programy odsługuję.

- Za długo? - znowu zdziwił się Mały Miś - to z komputera korzysta się na czas, a nie tyle ile się tylko chce?

- Tak - odpowiedział Patryk - Czas przy komputerze płynie bardzo szybko. Mamusia mówi mi przez jaki czas mogę korzystać, albo ustawia mi minutnik.

Zgadza się - powiedziała Mamusia Patryka, która przyszła pomóc chłopakom-misiakom.

Achaaaa - zrozumiał Miś- ale powiedz mi jeszcze, z jakich programów możesz korzystać?
Patrz - Patryk wskazał paluszkiem małe znaczki na komputerze - właśnie z tych. Inne to programy

Mamusi, Tatusia i starszego Brata. W te nie mogę klikać!

- Dlaczego? - zapytał zaciekawiony Miś

- Buuuuuuuuuuuuuuuu! Bo wybuchną!!! - krzyknął Patryk, ale zaraz zaczął się śmiać - Nie, żartuję!

One nie są dla mnie, jestem za mały. Mam swoje własne, zainstalowane przez Tatusia. Tata

zainstalował je z Internetu, wiesz takiej wieeeeeelkiej sieci. Tata wie skąd pobierać dobre programy, bezpieczne dla mnie i dla komputera. Ma swoje hasło, którego nikt nie zna. Nawet Mamusia!

Zresztą, gdybym przypadkowo kliknął tam gdzie nie mogę - mogę szybko poprosić kogoś

dorosłego o pomoc.